Skip to content

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W NOWYM BRZESKU

REGULAMIN

§§§ Zarządzanie cmentarzem

1. Cmentarz w Nowym Brzesku jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii pw. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku, w imieniu, której działa Proboszcz. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
2. Zarządcą cmentarza jest Parafia w imieniu której występuje Ksiądz Proboszcz, a zarządza przy współpracy z grabarzem, który pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace.
3. Pochowanie osoby, która mieszkała poza parafią, wymaga zgody Proboszcza.
4. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

§§§ Postanowienia porządkowe

5. Stan cmentarza, jego wygląd, czystość, zadbanie jest wspólną troską Parafii oraz wszystkich korzystających z cmentarza. Zachowanie porządku świadczy o wrażliwości i poziomie moralnym osób odwiedzających cmentarz.
6. Cmentarz jest terenem poświęconym, jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy uszanować jego świętość. Na cmentarzu zabrania się:
– zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
– wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy
– zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
– przebywania na nim po zmroku
– wprowadzania zwierząt
– nie wolno przebywać osobom, które swoim zachowaniem budzą zgorszenie: w stanie nietrzeźwym, nieodpowiednio ubranym, palącym papierosy …
– kraść kwiatów i zniczy
– przebywania w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp.
– wyrzucania prywatnych śmieci do cmentarnego śmietnika;
– samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, kostki brukowej, sadzenia drzew i krzewów. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych drzew, krzewów itp.
7. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym do tego celu miejscu tj. w śmietniku przy bramie wjazdowej.

§§§ Prowadzenie prac na cmentarzu

8. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i renowacyjnych oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej, umieszczania reklam bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Zarządcy Cmentarza.
9. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są w szczególności do:
a) przestrzegania przepisów BHP przy prowadzonych pracach;
b) zabezpieczenia rejonu prowadzenia prac przed dostępem osób przypadkowych;
c) kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez Zarządcę;
d) wykonania grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez Zarządcę;
e) wyłożenia miejsca odkopu gruntu z kopanego grobu folią lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem;
f) uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym, po zakończeniu prac;
g) zgłoszenie Zarządcy faktu zakończenia robót i zamknięcia grobu
h) przedstawić Zarządcy przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz polisę OC.
i) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących czynności na terenie cmentarza.
10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego grobowca firma wykonująca usługę ma obowiązek wywieźć ze cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu. Podobnie i ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć ze cmentarza.
11. Prace przy nagrobku, grobowcu, obramowaniu itp. należy tak wykonać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobowcach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac.
12. Zakazuje się wykonywania na cmentarzu prac budowlanych, kamieniarskich w dniach od 25 października do 2 listopada.

§§§ Zasady dysponowania i zarządzania grobem

13. Cmentarz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Dysponent może ubezpieczyć nagrobek we własnym zakresie.
14. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
15. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.
16. Każde miejsce pochówku, powinno mieć dysponenta. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności: jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania. Dysponent grobu jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza. Uznaje się, że decyzje dysponenta są podejmowane za wiedzą i zgodą uprawnionych do grobu.
17. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez Zarządcę Cmentarza.
18. Na dysponencie spoczywa obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku. Dysponent może indywidualnie ubezpieczyć grobowiec od skutków losowych w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.
19. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii parafialnej i potwierdzona na piśmie.
20. W przypadku braku dysponenta grobu decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca Cmentarza.

§§§ Opłaty cmentarne

21. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych. Wpływy są przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a także koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, ubezpieczenie cmentarza itp.
22. Zarząd Cmentarza pobiera opłaty za:
– udostępnienie miejsca pod grób, tzw. placowe, pokładne. Jest to opłata składana w chwili powstania nowego grobu lub rezerwacji miejsca pod grób. Uiszczenie jej skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat.
– Prolongatę to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po upływie 20 lat od grobu ziemnego;
– przedłużenie okresu użytkowania grobu murowanego tzw. opłata na utrzymanie infrastruktury cmentarza na kolejne 20 lat;
– opłaty za korzystanie z cmentarza tj.: za pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, prac remontowych przy nagrobkach oraz od zakładów pogrzebowych za usługę pogrzebową.
23. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza ustala Zarządca po konsultacjach z Radą Parafialną. Wysokość opłat zawarta jest w załączniku do niniejszego Regulaminu znajdującego się w kancelarii parafialnej.
24. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób dla osób nieprzynależących do parafii pw. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku są zwiększone o 50% przyjętej opłaty.
25. Przez wniesienie opłaty za placowe (pokładne) i na utrzymanie infrastruktury cmentarza nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego dysponentem na okres 20 lat.
26. Po upływie 20 lat od udostępnienia miejsca pod grób lub ostatniej opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza, dysponent murowanego grobu rodzinnego, katakumby, kolumbarium zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Jeżeli taka opłata nie zostanie wniesiona Zarządca Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Po wygaśnięciu opłaty za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza.
27. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła opłaty nie przysługuje odszkodowanie, bądź roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez Zarządcę Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo, że grób utrzymywany był w należytym porządku.
28. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.
29. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

§§§ Ekshumacja

30. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

§§§ Rodzaje grobów

31. Rozróżnia się następujące rodzaje grobów: ziemne, murowane, rodzinne, katakumby i kolumbaria (groby urnowe). Wymiary grobów są określone w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych i zamieszczone w załączniku do niniejszego Regulaminu.
32. Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powinno być założone sklepienie. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego przeznaczonego do składania trumien wykonuje się podmurówkę dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolację, o grubości co najmniej 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.
33. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy oraz na warunkach przez niego określonych. Przepis ten nie może być zastosowany do starej części cmentarza, w której groby są ustawione bez należytego porządku.
34. Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
35. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają: Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 1. 07. 2017 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. 2015.2126).

Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawa państwowego i kościelnego. Są to: Kodeks Prawa Kanonicznego, Instrukcja Biskupa Kieleckiego w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Diecezji Kieleckiej z dn. 1. 07. 2017 r.; Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284). Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318)

Regulamin zatwierdzony przez:
Radę Parafialną dn. ………………..
Kurię Diecezjalną Kielecką dn. ………………